Przykro nam, ale Twój koszyk jest pusty!

Definicje

Konsument: Pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością.
Nabywca: Oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę z którym może być zawarta umowa sprzedaży na zasadach niniejszego regulaminu.
Oferta: należy przez nią rozumieć towary prezentowane za pośrednictwem serwisu internetowego.
Przedsiębiorca: Pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, lub też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnej ze sprzedającym związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością.
Regulamin: Odnosi się do niniejszego dokumentu.
Serwis (system, sklep) internetowy: witryna internetowa dostępna pod adresem https://techniline.com
Sprzedający: Techniline sp. z o. o., Sosnowa 4, 26-652 Janiszew, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., posługujący się numerem VAT EU PL7963007531
Adres zwrotów towarów: Techniline sp. z o. o., Sosnowa 4, 26652 Janiszew

1. Postanowienia ogólne

1.1. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie opisują warunki, zasady oraz sposób sprzedaży i realizacji umów zawieranych pomiędzy sprzedającym a nabywcą nabywającym towary za pośrednictwem serwisu internetowego. Warunki te publikowane są na stronie serwisu internetowego w wielu wersjach językowych. Obowiązującym regulaminem jest dokument w języku polskim. Inne wersje językowe są tłumaczeniami wersji polskiej i służą tylko celom informacyjnym.

1.2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że produkty sprzedawane przez serwis internetowy nie są przeznaczone do żadnych zastosowań, w których awaria mogłaby skutkować zagrożeniem życia lub zdrowia, lub spowodować znaczną szkodę w mieniu. Nie mogą również służyć do zastosowań w medycynie, systemach ratowania życia lub podtrzymywania życia, zastosowaniach nuklearnych, chyba, że zostało to wyraźnie zaznaczone w ofercie.

2. Ceny

2.1. Wszystkie produkty prezentowane w ofercie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2.2 Ceny przedstawione w ofercie należy traktować jako orientacyjne. Obowiązującą ceną w chwili zawierania umowy jest cena widniejąca na dokumencie sprzedaży.

2.3 Ceny prezentowane w ofercie nie uwzględniają dodatkowych kosztów – w tym transportu, prowizji, odpraw celnych. Przed zakończeniem składania zamówienia nabywca jest zawsze informowany o całkowitej cenie towaru, podatkach oraz kosztach transportu i prowizji, jeśli te występują.

2.4 Prawo do własności towaru zostaje przeniesione na nabywcę z chwilą całkowitej zapłaty za nabywany towar.

3. Składanie zamówień

3.1. Złożenie zamówienia przez nabywcę stanowi złożenie oferty zawarcia umowy nabycia produktów będących przedmiotem zamówienia.

3.2. Umowę uważa się za zawartą w momencie wysłania zamawianych towarów na adres wskazany przez nabywcę.

3.3. Adres wysyłki wskazywany jest przez nabywcę za pośrednictwem strony internetowej.

3.4. Nieograniczony dostęp do oferty posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet. Do prawidłowego korzystania z oferty sklepu powinny być spełnione następujące wymagania sprzętowe:

  • system z przeglądarką internetową w wersji co najmniej IE 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53 lub Safari 5
  • włączona obsługa cookie i Java Script
  • w celu złożenia zamówienia u sprzedającego za pośrednictwem serwisu internetowego koniecznie jest posiadanie przez nabywcę konta poczty elektronicznej

Strona internetowa została zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024x768.

3.5. Zamówienia mogą być składane w sposób nie wymagający rejestracji lub za pośrednictwem zarejestrowanego konta w systemie sprzedającego.
 
3.6. W celu rejestracji klient wypełnia formularz rejestracyjny udostępniony w systemie sprzedającego. W trakcie wypełniania nabywca potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin, oraz zasadami polityki prywatności, którą opisuje dokument "Polityka Prywatności (RODO)" prezentowany w serwisie internetowym sprzedawcy.
 
3.7. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego nabywca otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji w systemie sprzedawcy.
 
3.8. Na żądanie klienta dane nabywcy zostają usunięte bez zbędnej zwłoki, nie wcześniej jednak niż przed zakończeniem realizacji zawartej umowy i wynikających z niej zobowiązań.
 
3.9. Odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych nabywcy (w tym danych podatkowych) spoczywa na składającym zamówienie.
 
3.10. Sprzedający może zablokować możliwość sprzedaży oraz usunąć konto klienta, w przypadku, gdy sposób korzystania przez nabywcę stanowi naruszenie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub niniejszego regulaminu.

4. Dostawa

4.1. Informacje o możliwości i sposobie dostawy towarów przedstawiane są nabywcy w trakcie składania zamówienia. W przypadku wskazanych przez nabywcę miejsc, dla których serwis internetowy nie może określić sposobu dostawy, lub też przesyłka nie odpowiada wadze lub gabarytom, klient proszony jest o kontakt celem ustalenia możliwych indywidualnych warunków sprzedaży. Koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia i są proporcjonalne do jej gabarytów, kraju przeznaczenia oraz wybranego przewoźnika.
 
4.2. Wybór przewoźnika dokonywany jest przez kupującego w chwili składania zamówienia.
 
4.3. Do każdego nabywanego towaru zostanie wystawiony dokument sprzedaży, którym zawsze jest faktura VAT. Dokument sprzedaży zostanie przesłany nabywcy niezwłocznie po zawarciu umowy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 
4.4. Faktury mogą być wystawiane w następujących walutach: PLN, EUR.
 
4.5. Sprzedający przewiduje następujące sposoby realizowania płatności za nabywany towar: przelew bankowy (przedpłata), płatność elektroniczna.

4.6. Nabywcy nabywający produkty według zasad określanych jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów zobowiązani są do podania właściwego numeru VAT EU, możliwego do zweryfikowania.

4.7. Po złożeniu zamówienia sprzedający przesyła na adres poczty elektronicznej nabywcy podsumowanie zamówienia zawierający wprowadzone przez niego dane do zamówienia.
 
4.8. W przypadku nie wywiązania się z płatności przez nabywcę w terminie sprzedający może wyznaczyć dodatkowy termin lub odstąpić od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

5. Jakość i gwarancje

5.1. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę są zgodne ze standardem RoHS,

5.2. Sprzedający, niezwłocznie po zawarciu umowy, dostarczy nabywcy kartę gwarancyjną produktów, jeśli te są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Karta gwarancyjna może mieć charakter zbiorczy. Karata może być dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie papierowej wraz z towarem.

5.3. W przypadku towarów objętych gwarancją treść gwarancji prezentowana jest w systemie sprzedającego w dokumencie "Gwarancje".

5.4. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza anie nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z rękojmi za wady produktu.

5.5 Wszelkie porady, o które zostanie poproszony sprzedawca w odniesieniu do zastosowania towaru są udzielane nieodpłatnie, i w zamierzeniu będą wyrażały najlepsze – w osądzie i stanie wiedzy sprzedającego – rozwiązanie. Ryzyko związane ze stosowaniem się do tych porad ponosi nabywca.

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Konsument, który zawarł ze sprzedającym umowę na odległość ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez konieczności podawania przyczyny. Termin ten liczony jest od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez nabywcę weszła w posiadanie rzeczy.

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, w których towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument musi poinformować sprzedającego o swojej decyzji listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
6.4. Konsument, który odstępuje od umowy może złożyć oświadczenie korzystając z gotowego wzoru dostępnego w serwisie internetowym sprzedającego.

6.5. Przyjmuje się, że termin odstąpienia od umowy został zachowany, jeśli konsument prześle oświadczenie woli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedający niezwłocznie zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o złożeniu oświadczenia woli. Sprzedającemu przysługuje możliwość wstrzymania płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez nabywcę dowodu odesłania towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, w jaki został dokonany przy zakupie, chyba, że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

6.7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w którym złożył oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Uznaje się, że termin został dochowany, jeśli towar został odesłany przed upływem tego terminu.

6.8. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszt zwrotu nabytego towaru. Towar wysyłany jest na adres zwrotów towarów.

6.9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące prawo, w tym Kodeks Cywilny.

7.2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem nabywcy za dostarczenie rzeczy posiadającej wadę fizyczną lub prawną z tytułu rękojmi. Przy czym wadę fizyczną rozumie się jako niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a mianowicie:

- rzecz nie posiada własności, które powinna posiadać ze względu na cel w umowie lub właściwości opisane w ofercie,

- nie ma własności, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,

- została wydana w stanie niepełnym,

- nie nadaje się do celu o którym nabywca poinformował sprzedającego przy zawarciu umowy a sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do jej przeznaczenia.

Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem konsumenta za to, że rzecz nie posiada właściwości wynikające z zapewnień osób trzecich.

7.3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni i poinformuje nabywcę o dalszym sposobie załatwienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

7.4. Zwrot towarów reklamowanych powinien być dokonany niezwłocznie za pomocą przesyłki zwykłej na adres zwrotu towarów.

7.5. Zwrot płatności za reklamowany towar odbywa się w ten sam sposób, z którego nabywca korzystał przy składaniu zamówienia, chyba, że nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób dokonania zwrotu.

7.6. Reklamacja może zostać złożona za pośrednictwem listownym lub poczty elektronicznej.

7.7. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny reklamacji oraz proponowany sposób jej załatwienia.

8. Rękojmia

8.1. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem nabywcy, jeśli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

8.2. Jeśli rzecz nabyta ma wadę, nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub też odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub wadę usunie. Ograniczenia tego nie stosuje się w przypadku, gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego.

8.2.1. Obniżona cena powinna odzwierciedlać stosunek wartości rzeczy z wadą do wartości bez wady. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu nabywcy, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez nabywcę byłby niemożliwy albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.2.2.. Nabywca może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady zgłosić żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

8.3. Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do sprzedawcy. W przypadku nabywcy będącemu konsumentem koszty transportu ponosi sprzedawca.

9. Inne przepisy prawa

9.1. Sprzedający jest właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów zawartych w ofercie (a w szczególności sposobu prezentowania produktu, zdjęć, opisów, tłumaczeń). Powielanie tych materiałów możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody od sprzedającego. Wyjątek stanowi treść niniejszego regulaminu, który może być utrwalany poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie z serwisu internetowego sprzedającego.

9.2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszej umowy, prawem właściwym dla rozstrzygania jest prawo polskie.

9.3. Spory pomiędzy sprzedającym a klientem rozstrzygane są na mocy obowiązującego prawa. Za zgodą obu stron nabywcy przysługuje możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez sądami konsumenckimi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub poprzez Urząd Ochron Konkurencji i Konsumenta http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Nabywca ma również możliwość korzystania z ochrony na szczeblu unijnym za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4. Jeśli któreś z postanowień niniejszego regulaminu zostanie w drodze postępowania sądowego uznane za nieważne lub nieskuteczne, to nie unieważnia ono pozostałych postanowień regulaminu. Przyjmuje się, że tego typu postanowienia zostają wyłączone z obowiązywania w niniejszym regulaminie i zostają zastąpione postanowieniami o podobnym znaczeniu co do pierwotnej intencji, w zakresie dozwolonym prawem. Wszystkie inne postanowienia pozostają obowiązujące.

9.5. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wiążą konsumenta zapisami uznawanymi za niedozwolone według artykułu 385 Kodeksu Cywilnego, ani żadnymi innymi zapisami niezgodnymi z obowiązującym prawem.

9.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie umowy zrealizowane przez sprzedającego przed wejściem w życie nowego regulaminu są realizowane według regulaminu, który obowiązywał w dniu zawierania umowy.

9.7. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od chwili opublikowania go w systemie sprzedającego.

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Zasady opisujące sposoby przetwarzania danych oraz ich ochrony dostępne są w serwisie sprzedającego. Przedstawia je dokument "Polityka Prywatności (RODO)".

10.2. Za pomocą serwisu internetowego sprzedający świadczy nieodpłatne usługi online, do których osoba przeglądająca serwis internetowy ma nieprzerwany dostęp (za wyjątkiem przerw technicznych):

- usługa utrzymania kont zarejestrowanych użytkowników. Usługa ta pozwala korzystającemu z serwisu na zarejestrowanie użytkownika i późniejsze przechowywanie danych personalnych, danych płatników oraz danych adresów wysyłkowych, podglądu historii zamówień i pobieraniu dokumentów z nimi związanych, przetwarzaniu ofert, parkowaniu produktów. Usługa utrzymania konta jest dostępna po zarejestrowaniu się użytkownika w systemie i polega na udostępnieniu panelu "Twoje konto", za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do możliwości podglądu i poprawiania swoich danych. Zarejestrowany użytkownik może zgłosić oświadczenie o zakończeniu z korzystania usługi sprzedającemu, który jest zobowiązany niezwłocznie usunąć konto zarejestrowanego użytkownika, nie później niż w terminie do 14 dni.

- usługa biuletynu informacyjnego (newslettera), polegającą na informowaniu użytkowników, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów o ofercie sprzedającego i innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową sprzedającego. Informacje te są przekazywane okresowo za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zapisywanie się na listę subskrybentów odbywa się poprzez podanie adresu pocztowego w odpowiednim panelu na stronie serwisu. Osoba, która wpisuje się na listę subskrybentów newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.). Adres poczty elektonicznej wykorzystywany jest wyłączenie w celu przesłania mu newslettera. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi otrzymywania newslettera poprzez użycie linku "wypisz" zamieszczonego na dole biuletynu lub przesyłając stosowne oświadczenia na adres sprzedającego.

- usługa "Poleć znajomemu", polegająca na przesłaniu pod wskazany przez osobę korzystającą z serwisu adres poczty elektronicznej krótkiej wiadomości informującej o wskazanym produkcie. Usługa dostępna jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Zakończenie korzystania z usługi polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń produktów.

- usługa zamieszczania opinii, polegająca na umieszczaniu indywidualnych i subiektywnych opinii o produktach wchodzących w skład oferty serwisu internetowego. Usługa jest dostępna dla wszystkich korzystających z serwisu. Zakończenie korzystania z usługi polega na zaprzestaniu przesyłania opinii.

10.3. Sprzedającemu przysługuje prawo do wstrzymania świadczenia usług nieodpłatnych, na rzecz osoby, wobec której sprzedający stwierdził naruszenie prawa lub niniejszego regulaminu. Świadczenie usług jest wstrzymywane na okres wyjaśniania kwestii dotyczących nałożonego ograniczenia. O wstrzymaniu świadczeń użytkownik jest informowany wiadomością na adres poczty elektronicznej.

10.4. Osoba zamieszczająca treści w serwisie sprzedającego dokonuje rozpowszechniania treści. Treści te nie wyrażają przekonań sprzedającego. Zamieszczający treści oświadcza, że: wyraża zgodę na nieodpłatną publikację treści w serwisie oraz na dokonywanie opracowań utworów (w rozumieniu przepisów o prawach autorskich), jest uprawniony do korzystania z autorskich praw, które składają się na treść jego wypowiedzi, umieszczenie danych osobowych lub  wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych osób. Zabrania się: publikowania danych osobowych i wizerunku osób trzecich bez uzyskania ich zgody, zamieszczania informacji naruszającej prawa autorskie lub umowy o poufności,  zamieszczania informacji o charakterze obraźliwym bądź stanowiącym groźbę, wulgarnych,  marketingowych lub sprzecznych z interesem sprzedawcy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikowana bądź usuwania treści. Treści naruszające niniejsze postanowienie należy zgłaszać sprzedającemu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 Stycznia 2020 roku.