Przykro nam, ale Twój koszyk jest pusty!

Definicje

Konsument: Pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca ze sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością.

Nabywca: Oznacza konsumenta lub przedsiębiorcę z którym może być zawarta umowa sprzedaży na zasadach niniejszego regulaminu.

Oferta: należy przez nią rozumieć towary prezentowane za pośrednictwem serwisu internetowego https://techniline.com

Przedsiębiorca: Pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, lub też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą i dokonująca czynności prawnej ze sprzedającym związaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Gwarant: Techniline sp. z o. o.,  Sosnowa 4, 26-652 Janiszew, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. posługujący się numerem VAT UE PL7963007531

Protokół serwisowy: oznacza dokument wydawany przez gwaranta, stanowiący załącznik do gwarancji. Dokument ten wyszczególnia:

- usterkę sprzętu - oznacza usterkę zgłoszoną przez nabywcę

- czynności podjęte przez gwaranta zmierzające do usunięcia usterki sprzętu

- rezultat przeprowadzonych prac

1. Postanowienia gwarancji

1.1. Gwarant udziela gwarancji na czas określony w opisie towaru widniejącym w ofercie.

1.2. Gwarancja uprawnia do bezpłatnego dokonywania napraw sprzętu, w którym, w okresie objętym gwarancją wystąpiły wady utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie z niego. Sposób naprawy produktu określa gwarant. Gwarant może według własnego uznania zamiast dokonania naprawy wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu kwoty równej cenie sprzedaży. Gwarancja nie uprawnia do żądania wymiany produktu na wolny od wad lub odstąpienia od umowy sprzedaży i żądania zwrotu ceny.

1.3. Okres gwarancji w przypadku konsumenta rozpoczyna się od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

1.4. Okres gwarancji w przypadku przedsiębiorcy rozpoczyna się w chwili przejścia na niego ryzyka związanego z nabytym towarem.

1.5. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres od chwili zgłoszenia konieczności przeprowadzenia ponownej naprawy objętej gwarancją, do dnia, w którym klient zostanie poinformowany o zakończeniu naprawy.

1.6. W przypadku, gdy uprawniony do gwarancji otrzymał zamienny sprzęt, wolny od wad, lub wykonano istotną naprawę sprzętu, okres gwarancji liczony jest na nowo.

1.7. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium kraju dostawy towaru.

1.8. Zaleca się, by nabywca w pierwszej kolejności zapoznał się i stosował się do instrukcji produktu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji nie obejmuje wad produktu, które powstały z innych przyczyn niż tkwiące w produkcie, a w szczególności spowodowanych użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi.

2. Wykluczenia

2.1. Gwarancja nie obejmuje:

a) wad produktu, które powstały z innych przyczyn niż tkwiące w produkcie, takie jak zużycie eksploatacyjne materiałów podczas eksploatacji sprzętu (w tym szczotki węglowe, żarówki, baterie, itp)

b) wad wynikających z braku przeprowadzania czynności związanych z konserwacją, konfiguracją czy regulacją sprzętu, oraz innych, takich które zostały wyszczególnione w instrukcji obsługi sprzętu

c) uszkodzeń sprzętu wynikających z nieprawidłowego podłączenia, lub wykorzystania go w sposób niezgodny z przeznaczeniem niż określony w instrukcji sprzętu

d) obsługi w zakresie instalacji, użytkowania i konserwacji

e) sprzętu, w którym wykonane zostały modyfikacje, naprawy czy przeróbki przez strony inne niż gwarant

f) uszkodzeń wynikających z warunków środowiskowych (wyładowania atmosferyczne, zalanie, przegrzanie, itp.)

g) uszkodzeń sprzętu dostarczanego do gwaranta, wynikających z nieodpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu

3. Realizacja uprawnień wynikających z gwarancji

3.1. Zgłoszenie usterki sprzętu powinno być dokonane drogą listowną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych nabywcy przez gwaranta dla celów realizacji zobowiązań z tytułu gwarancji.

3.2. Zwrot wadliwego produktu należy wykonywać na adres: Techniline Michał Byrecki, Sosnowa 4, 26-652 Janiszew, Prosimy o nie przysyłanie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia z gwarantem.

3.3. Sprzęt może zostać dostarczony przez nabywcę na koszt gwaranta, pod warunkiem, że łączny koszt dostarczenia nie przekroczy kwoty 25PLN brutto.

3.4. Usunięcie wad sprzętu, które wystąpiły w okresie obowiązywania gwarancji i utrudniają, bądź uniemożliwiają korzystanie z niego zostaną usunięte przez gwaranta w terminie nie przekraczającym 30 dni.

3.5. Po zakończeniu naprawy gwarant dostarczy sprzęt do nabywcy, dołączając protokół serwisowy opisujący wykonane prace i ich rezultat.

3.6. W przypadku nieuzasadnionego żądania naprawy sprzętu nabywca ponosi wszelkie koszty związane z transportem oraz  diagnostyką i naprawą sprzętu, jeśli taka została przeprowadzona przez gwaranta.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Karta gwarancyjna, protokół serwisowy mogą być wydawane i  przesyłane klientowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta nabywającego sprzęt u gwaranta z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

4.3. We wszelkich kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory jakie mogą wyniknąć z niniejszej gwarancji udzielonej podmiotowi niebędącemu konsumentem podlegają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby gwaranta.

4.4 Dane z faktury zakupu w zakresie dotyczącym numeru sprzętu, daty sprzedaży, stanowią integralną część warunków gwarancji.